Friday, December 12, 2014

DOMNINUS OF LARISSA - ExClass 18: 287-292.

Domninus of Larissa (Riedlberger) 
"Domninus of Larissa, Encheiridion and Spurious Works. Introduction, Critical Text, English Translation, and Commentary by Peter Riedlberger, Mathematica Graeca Antiqua 2, Pisa/Rome: Fabrizio Serra Editore, 2013" şurada: Exemplaria Classica 18: 287-292.

Saturday, November 1, 2014

PINDAROS’UN ON BİRİNCİ NEMEA ŞARKISI: ARKAİK ÇAĞDA POLİTİK İKTİDARIN VE ZAFERİN SINIRLARI

2014, “Pindaros’un On Birinci Nemea Şarkısı: Arkaik Çağda Politik İktidarın ve Zaferin Sınırları.” şurada: Ç. Akşit - S. Kalaycıoğulları - R. Kayapınar - C. Üstünel Keyinci - R. Öztürk (eds.) (2014). In Memoriam Filiz Öktem. Ankara: Ankara Universitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 95-112. 

Abstract

"Pindar’s Eleventh Nemean Ode: The Limits of Political Power and Victory in Archaic Period"


The genre of the eleventh Nemean ode which is placed in Pindar’s corpus of “victory odes” by the earlier scholiasts is disputable since the ode does not praise an athletic prowess. This ode can be roughly called an “encomium.” It is a genuine piece from Pindar’s poems in the sense that it has a masterly balance of epinician praise and exhortation. It is crucial to apply both historical and formal methods of interpretation with equal weight. Hence its relation to the prytaneion which has political and religious aspects in Tenedos enforces us to read Nemean 11 with a historical point of view. Nevertheless, the formal texture of Pindar’s praise is as important in understanding the song throughly. This article aims to reread this balance between praise and exhortation within the unique notions applied in Pindaric poetics. The facility to make use of historical data faces an important obstacle due to the uncertainty of the date of the performance. Yet examining the institutions of the archaic period historically provides us with some illuminating information. Furthermore, a formal analysis makes it possible to witness not only the scope of political power and victory, and the limits of the victorious person before the gods, but also the destiny of “universal” man in the Pan- Hellenic world.

Keywords: Gnômai, Hestia, Kleos, Kydos, Limits, Power, Prytanis, Victory.

Thursday, October 23, 2014

APÓLLŌN: AN EXTENDED ALLUSIVENESS OF A DIVINE RIDDLE

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLASSICAL STUDIES IN MEXICO
Universidad Nacional Autónoma de Mexico
Instituto de Investigaciones Filológias, Mexico City, MEXICO

Apóllōn: An Extended Allusiveness of a Divine Riddle" was presented on October 22th 2014 at 14:40 pm in Autonomous National University of Mexico, Institute of Filological Investigation (Mexico City/Mexico).
Saturday, July 5, 2014

YAKINDOĞU KÖKENLİ YILAN MOTİFİNİN YUNAN-ROMA DİNİNDEKİ ALIMLANIŞI

2014, “Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı.” şurada: E. Gürsoy Naskali (ed.) (2014). Yılan Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 5-52.

Tuesday, June 10, 2014

KLASİK YUNAN TRAGEDYASINDA AD(LANDIRMAN)IN TRAJİK İŞLEVİ

2014, “Klasik Yunan Tragedyasında Ad(landırman)ın Trajik İşlevi.” şurada: FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2014): 237-264.

ÖZET
Arkaik Yunan toplumunda adlar yalnızca ait oldukları kişiye işaret eden birer etiketten fazlasını ifade eder. Bu bağlamda adlar ait oldukları kişi ya da nesnenin bir tür “metafor”u olarak değerlendirilebilir. Toplumsal söylem üretiminin en önemli temsilcisi olan şairler bu temel toplumsal inanışa dayanarak Arkaik Yunan Şiiri’nde özellikle kişi adlarını etkili birer anlatım aygıtı olarak kullanmışlardır. Arkaik döneme özgü bu yaklaşım MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tragedyanın kurucu şairleri tarafından devralınmıştır. Bu türden ad(landırma)lar tragedya şairleri tarafından tragedyanın özelleşmiş amaçlarını gerçekleştirmek üzere ustalıkla kullanılmıştır. Bu özelleşmiş amaçlar arasında “trajik” olanın kahramanın karakterinde ya da eylemlerinde nasıl ortaya çıktığını ve onun akıbetini nasıl belirlediğini ortaya koymak ilk sıralarda yer alır. Zira “trajik” olanın tragedya sahnesinde tam olarak ortaya çıkması şairin nihai amacıdır. Bu makalede klasik tragedyayla ilgili antik tanıklıklardan başlayarak çağdaş düşüncedeki alımlanışına kadar “trajik” olanın geçirdiği tarihsel evrim süreci bağlamında bu kavrayışın anlamı tartışılacak. Bunun yanı sıra belli başlı tragedya şairlerinin eserlerinden örnekler eşliğinde “trajik” olanın ifşa edilmesinde ad(landırma)ların oynadığı önemli rol çözümlenecektir.
Anahtar Sözcükler: Acıma ve Korku, Ad, Adlandırma, Mimesis, Ritüel, Trajik.

(The Tragic Function of Name/Naming in Classical Greek Tragedy)

ABSTRACT
 Names express more than an etiquette that implies only the person they belong to in Archaic Greek society. In this context names can be considered as “metaphors” of the person or thing they designate. Being one of the most important agents of discourse production, poets have used names as effective narrative instruments with regard to this basic social belief. This approach of the archaic period has been inherited by the founder poets of tragedy since the second half of the sixth century BCE. The so-called names/namings have been used ingeniously by the tragedians in obtaining the specific objectives of tragedy. Among these objectives, putting forth the emergence of the “tragic” in the hero(ine)’s character and in his/her acts, and the way in which it determines his/her doom has priority. In this article I will investigate the significance of the term “tragic” starting with the ancient testimonies about tragedy up to the contemporary reception of extant literature. Besides, I will scrutinize how names/namings represent the “tragic” in various excerpts of principle tragic poets.
Keywords: Fear and Pity, Mimesis, Name, Naming, Ritual, Tragic.

Thursday, June 5, 2014

KLASİK ATİNA’DA AD(LANDIRMAN)IN RİTÜEL BAĞLAMI: AMPHIDROMIA


2014, “Klasik Atina’da Ad(landırman)ın Ritüel Bağlamı: Amphidromia.” şurada: N.E. Akyürek Şahin - M.E. Yıldız - M. Alkan (ed.) (2014). Eskiçağ Yazıları 6 (Akron VIII). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 17-42.

Sunday, June 1, 2014

PAROS’LU ARKHILOKHOS’TAN (MÖ CA. 700-640) PARÇALAR

2014, "Paros’lu Arkhilokhos'tan (MÖ ca. 700-640) Parçalar.” şurada: Şiir ve İnşâ 4 (Mart-Nisan-Mayıs 2014): 12-13.