Monday, November 24, 2008

CONTACT INFORMATION / İLETİŞİM BİLGİLERİ

A: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Oda No. 343, Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

T:
0 212 455 57 00 (15853)

@:
ermangoren@gmail.com

Tuesday, October 7, 2008

NAVISALVIA - SİNA KABAAĞAÇ’I ANMA TOPLANTISI 2006: MYTHOS


28 Nisan 2006 Cuma, “Rhodoslu Apollonios'da Mythos'un Yeniden Okunması,” İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Kurul Odasında sunulmuştur.
Tam Künye: GÖREN, E.: 2009, “Rhodoslu Apollonios'da Mythos'un Yeniden Okunması,” ed. by. O. Faruk Akyol, Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2006: Mythos, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s. 185-208.

ANTİK ÇAĞ DESTAN GELENEĞİNDE RUH VE ÖTE DÜNYA

DOĞU BATI: DÜŞÜNCE DERGİSİ 40 (2007): 123-139

NAVISALVIA - SİNA KABAAĞAÇ’I ANMA TOPLANTISI 2007: ARS POETIKA


26 Nisan 2007 Perşembe, “Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’,” İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Kurul Odasında sunulmuştur.
Tam Künye: GÖREN, E.: 2009, “Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’,” ed. by. O. Faruk Akyol, Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2007: Ars Poetika, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s. 20-38.

BAKKHYLIDES’TE MECAZ KULLANIMI VE IŞIK-KARANLIK METAFORUNUN İZİNDE ARETA, NIKA, ALATHEIA İLİŞKİSİ / THE USE OF TROPES AND RELATIONS BETWEEN ARETA, NIKA, AND ALATHEIA IN THE WAKE OF LIGHT-DARKNESS METAPHOR IN BACCHYLIDES


İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,
YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL 2008

ÖZ 
Bakkhylides’te Mecaz Kullanımı Ve Işık-Karanlık Metaforunun İzinde Areta, Nika, Alatheia İlişkisi

Bu tezde, MÖ beşinci yüzyılda yaşamış Bakkhylides’in epinikion’ları temel alınarak, kendisi gibi Keos’lu (Ionia) bir şair olan akrabası Simonides’le edebi ilişkisi ve rakibi Thebai’lı Pindaros’la arasında görülen üslupsal ayrışma çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu çözümlemenin yöneldiği başlıca nesneler, epinikion şiirindeki mecaz kullanımı ve bunun ışık-karanlık metaforu kapsamındaki farklı iki yüzü/görünüşü olmuştur. Yukarıda belirtilen üslupsal ayrışma özellikle Bakkhylides’in “eksensel metaforu ve apaçık dili” ile Pindaros’un “bol metaforlu ve örtük dili” arasında gözlemlenmektedir. Bu ayrışmadan hareketle, MÖ beşinci yüzyılda Yunan kültürünün toplumsal, ekonomik, siyasal, törel/ahlâksal koşulları ve bu koşulların kahramancı çağdan o zamana dek uğradığı dönüşüm izlenmeye, söz konusu koşulların başlıca üç ana kavrayış aracılığıyla (areta, nika ve alatheia) nasıl ortaya çıktığı açımlanmaya çalışılmıştır. Epinikion geleneği çerçevesindeki üslupsal ayrışmalarda, bu “dönüşüm”lerin ve aristokratia ile tyrannos’un özgül bir biçimde yön verdiği kutuplaşmaların izleri sürülmüştür.

ABSTRACT
(The Use of Tropes and Relations between Areta, Nika, and Alatheia in the Wake of Light-Darkness Metaphor in Bacchylides)

This thesis, based on epinikia of Bacchylides who lived in the fifth century B.C., intended to analyze the literary relation between Bacchylides and his relative Simonides who is also a Cean (Ionia) poet, and the stylistic dissociation between Bacchylides and his Theban rival Pindar. The essential objects of this analysis were the use of tropes in the epinikion poetry and two different aspects of this use of tropes within the light-darkness metaphor. The given stylistic dissociation can especially be observed between Bacchylides’ “pivotal metaphor and obvious language” and Pindar’s “metaphoric and obscure language.” Interwoven with this dissociation, it is aimed to observe the social, economic, political, moral/ethical conditions of Greek culture in the fifth century B.C. and transformation of these conditions which are continual since heroic epoch, and to expound how these conditions emerge by the agency of three principal notions: areta, nika, and alatheia. This “transformation,” and the polarizations shaped specifically by aristokratia and tyrannos are traced in the context of stylistic dissociations of the epinikion tradition.

STOALILAR'DA DİLBİLİM SORUNLARI VE ANLAMBİLİM’İN OLGUNLAŞMASI / LINGUISTIC PROBLEMS AND EFFLORENCE OF SEMANTICS IN THE STOICS

FELSEFE ARKİVİ 31 (2007): 87-105

ABSTRACT

Language (logos) has been discussed with the denomination (nomizein) problem in Ancient Greek thought. Approaching the grammar terms ontologically and building a sense theory on lekton concept, Stoic philosophers have objected to the Platonist views which evaluate this problem within ideas. Gilles Deleuze comments on this Stoic objection with his theory of “four dimensions of proposition” using the terms of Intentionalité. Stoics, especially presenting concepts on sense in an ontological perspective, became an early predecessor of modern linguistics and made the first buds of semantics blossom.

KEYWORDS: Alētheia, Attribute, Being, Demonstration, Denotation, Hyphisthastai, Intentionalité, Legein, Logos, Logos Apophantikos, Leksis, Lekton, Manifestation, Noēma, Non-exist, On, Onoma, Physis, Proposition, Sēmainein, Semantics, Sense, Signification, Subsistence, Thesis, Ti.

ÖZET

Eski Yunan düşüncesinde dil (logos) adlandırma (nomizein) sorunuyla birlikte ele alınmıştır. Stoalı filozoflar, dilbilgisi terimlerine ontolojik yaklaşımları ve lekton kavramı üzerine inşa ettikleri anlam kuramıyla; bu sorunu idealar bağlamında değerlendiren Platoncu görüşlere karşı çıkmışlardır. Gilles Deleuze ‘dört boyutlu önerme’ kuramıyla Stoalıların bu karşı çıkışını kendi düşüncesi içinde Yönelimsellik’in terimlerini kullanarak yorumlar. Stoalılar özellikle anlamla ilgili kavramlarını, ontolojik bir kurgu içinde sunarak çağdaş dilbilimin erken bir önceli olmuş, anlambilimin ilk filizlerini çiçeklendirmişlerdir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Anlam, Anlambilim, Anlamlama, Doğruluk, Gösterme, Hyphisthastai, Legein, Logos, Logos Apophantikos, Leksis, Lekton, Mevcudiyet, Noēma, On, Onoma, Önerme, Physis, Sēmainein, Tanıtlama, Tezahür, Thesis, Ti, Varlık, Var-olmayan, Vasıf, Yönelimsellik.